Publication

Jiang, C. Zeng, S. Ma, X. Feng, J. Li, G. Bai, L. Li, F. Ji, X. Zhang, X. Aprotic phosphonium-based ionic liquid as electrolyte for high CO2 electroreduction to oxalate. 2023. AIChE Journal. 69. 2. 10.1002/aic.17859