Publication

Liu, Y. Cui, J. Wang, H. Wang, K. Tian, Y. Xue, X. Qiao, Y. Ji, X. Zhang, S. Ionic liquids as a new cornerstone to support hydrogen energy. 2023. Green Chemistry. 25. 13. 4981-4994. 10.1039/d3gc01003a