Publication

Zhang Z., Li J., Ji M., Liu Y., Wang N., Zhang X., Zhang S., Ji X. Encapsulation of multiple enzymes in a metal-organic framework with enhanced electro-enzymatic reduction of CO2to methanol. 2021. Green Chemistry. 23. 6. 2362-2371. 10.1039/d1gc00241d.